SANYO 5 Phase-39MM

Liên hệ

Lead Wiring – Unipolar (1.54 inch sq) RoHS Compliance / Step Angle : 0.36°

Hỗ trợ đặt hàng