5-Phase Stepper Motor – CVK

Liên hệ

★ Standard: 28mm / 42mm / 60 mm,Step Angle : 0.72˚
★ High-Resolution: 42 mm / 60mm,Step Angle : 0.36˚

Hỗ trợ đặt hàng