SANYO 5 Phase-28MM

Liên hệ

Lead Wiring – Unipolar (1.1 inch sq) RoHS Compliance / Step Angle : 0.72°

Hỗ trợ đặt hàng