SANYO 5 Phase-42MM

Liên hệ

Lead Wiring – Unipolar (1.54 inch sq) RoHS Compliance / Step Angle :0.72°

Hỗ trợ đặt hàng